Cursusvoorwaarden

Aanmelding en inschrijving

 • Aanmelding voor deelname aan een cursus kan geschieden door inzending van een inschrijfformulier of door het versturen van een e-mail.
 • De inschrijvingen worden door Elmakes geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus bereikt is.
 • Bij inschrijving voor een cursus ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging.
 • Aanmeldingen boven het gestelde maximum worden geregistreerd op een wachtlijst. De plaatsing op een wachtlijst wordt schriftelijk bevestigd.
 • Degenen die op een wachtlijst zijn geplaatst, zullen in volgorde van binnenkomst van de aanmelding worden benaderd als een definitief ingeschrevene zich heeft teruggetrokken voor deelname aan de betreffende cursus.
 • Minimaal 10 dagen vóór aanvang van de cursus worden het programma, een routebeschrijving en eventueel andere benodigde gegevens verstuurd.
 • Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan de cursus geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, berichten wij hierover uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus.

Afmelding en administratiekosten

 • Met de inzending van een inschrijfformulier of e-mail heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de betreffende cursus. Als een cursist door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Elmakes.
 • Bij afmelding voor een cursus is de volgende regeling van toepassing:
 • Bij afmelding tot drie weken vóór aanvang van een cursus worden € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht voor een ééndaagse cursus en € 30,00 voor een meerdaagse cursus.
 • Bij afmelding binnen drie weken vóór aanvang van een cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. In het geval Elmakes -via haar wachtlijst- kan voorzien in bezetting van de opengevallen plaats is € 15,00 plus 10% van het cursusbedrag verschuldigd tot een maximum van € 95,00.

Betalingsvoorwaarden en –procedures

 1. Bij de bevestiging van inschrijving wordt een factuur verstuurd waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus staat vermeld.
 2. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.
 3. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.
 4. Het niet betalen van het cursusbedrag wil niet zeggen dat de cursus door de cursist geannuleerd wordt. Voor afmelding en administratiekosten zie de desbetreffende rubriek.

Disclaimer

De inhoud van de Elmakes cursussen is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.
Elmakes en de docenten van Elmakes zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele
schade die ontstaat door het volgen van cursussen en/of congressen of toepassing van
de in de cursussen en congressen behandelde stof. Elmakes is niet aansprakelijk voor
eventuele schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de
annulering.

Inhalen en administratiekosten

Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meerdere dagdelen
van een cursus moet missen. Elmakes biedt de mogelijkheid om deze dagdelen, bij de
eerstvolgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd, in te halen. Een verzoek
hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden bij Elmakes. Voor het inhalen van één of
meerdere dagdelen worden u € 15,00 administratiekosten plus 10% van het
cursusbedrag, naar rato van het aantal in te halen dagdelen, in rekening gebracht.
Een schriftelijk verzoek tot het inhalen van een gehele cursus binnen drie weken vóór
aanvang van de betreffende cursus wordt door Elmakes als een afmelding beschouwd.
Dan zijn de regelingen voor afmelding van toepassing.
Mocht door ziekte van de docent of door overmacht een cursusdag / één of meerder van
de cursusdagen niet door kunnen gaan, dan stellen wij in overleg met u en de docent een
nieuwe datum vast om de dag(en) in te halen.

Share